młodszy asystent dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

              Lublin  06.06.2022

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

młodszego asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy  w Zakładzie Farmakognozji
z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 05.07.2022

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1. Podanie skierowane do Dziekana.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się
 o zatrudnienie.

6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.

7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

9. Uzupełniona karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

10. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

11. Oświadczenie o niekaralności.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom:

1. Posiadać co najmniej tytuł zawodowego magistra farmacji

2. Posiadać wiedzę dotyczącą:

– metod analitycznych i preparatywnych w analizie roślin leczniczych

– analizy anatomicznej i morfologicznej roślin leczniczych

– leczniczych substancji roślinnych, znaczenia substancji roślinnych w terapii

– metabolitów pierwotnych i wtórnych oraz kierunkach ich działania

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej (katarzynatarkowska@umlub.pl) – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzynatarkowska@umlub.pl