Młodszy asystenta w gr. dydaktycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO Katedry Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

* Posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa
* Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej w Polsce
* Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

* Podanie skierowane do Dziekana
* C.V. – formularz
* Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
* Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
* Oświadczenie o niekaralności
* Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
* Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
* W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję
* Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
* Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa
* Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej w Polsce
* Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19 (klatka C) w terminie do 19 czerwca 2023 r. w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Osoba do kontaktu:

Ilona Matuszewska

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel. (81) 448-67-14

email: ilonamatuszewska@umlub.pl