NAUCZYCIEL AKADEMICKI – PSYCHOLOG KLINICZNY

Wydział Nauk o Człowieku
Lubelska Akademia WSEI
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Lubelska Akademia WSEI ogłasza konkurs na stanowisko NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk o Człowieku (etat dydaktyczny).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113
 i 116 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022.574
z późn. zm.).

 

I.     Wymagania:

1.       tytuł specjalisty psychologii klinicznej lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychologii klinicznej;

2.       stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,

3.       doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z psychologii,

4.       udokumentowany, aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia w zakresie psychologii klinicznej,

5.       biegła znajomość języka angielskiego (min. B2) – gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim,

6.       Kompetencje w zakresie tworzenia kursów e-learningowych i pracy na platformie Moodle będą dodatkowym atutem.

 

II.       Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

1.       podanie o zatrudnienie do JM Rektora Lubelskiej Akademii WSEI,

2.       CV z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego wraz z opisem doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią, wykaz najważniejszych publikacji naukowych
 i osiągnięć zawodowych,

3.       kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora oraz tytułu zawodowego magistra,

4.       kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje

5.       zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

 

III.     Warunki zatrudnienia:

Planowany termin zatrudnienia: 1 marca 2023 roku ,

 

 

IV.     Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres:

Lubelska Akademia WSEI

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

LUB NA ADRES EMAIL: magdalena.halas@wsei.lublin.pl 

w terminie do dnia 15 lutego 2023 r.

 

Lubelska Akademia WSEI zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Lubelska Akademia WSEI z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22¹KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez LA WSEI w Lublinie w okresie rekrutacji, zgodnie z procedurami obowiązującymi w LA WSEI w Lublinie, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Lubelska Akademia WSEI wyznaczyła osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iod@wsei.lublin.pl.