POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

WYDZIAŁ BIOMEDYCZNY UM W LUBLINIE
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: LUBLIN
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 10000 PLN/MIESIĄC BRUTTO zł brutto
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”.

Cel projektu:

Projekt koncentruje się na opracowaniu folii polimerowych/kompozytów hydrożelowych, które będą wspomagać proces gojenia się ran poprzez: (1) reagowanie z reaktywnymi formami tlenu, (2) przekazywanie sygnałów fizjologicznych w celu kontrolowania migracji komórek, (3) obniżanie pH w celu zmniejszenia aktywności MMP oraz (4) uwalnianie peptydów przeciwdrobnoustrojowych (AMP) przeciwko głównym patogenom obecnym w ranach, w tym gatunkom z rodzaju Candida. Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Łódzką (Lider projektu), a także we współpracy z Ulm University (Niemcy).

Kierownik projektu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz

Opis zadań:

Wykonywanie prac laboratoryjnych opisanych w projekcie oraz nadzór nad codziennymi czynnościami w laboratorium.
Przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki biologicznej opatrunków na rany, w tym określenie biodegradacji, zdolności wchłaniania wysięku oraz przenikliwości pary wodnej.
Przeprowadzanie eksperymentów in vitro na opatrunkach na rany z wykorzystaniem hodowli komórkowych, w tym ludzkich pierwotnych hodowlikomórek i linii komórkowych.
Kompleksowa ocena biokompatybilności opatrunków na rany (cytotoksyczność, proliferacja, adhezja, migracja komórek, ocena profilu uwalniania cytokin, synteza kolagenu przez fibroblasty).
Publikowanie uzyskanych wyników badań oraz prezentowanie rezultatów projektu podczas spotkań konsorcjum, spotkań wewnętrznych zespołu, konferencji krajowych i międzynarodowych.

Wymagania:

Posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk biomedycznych, biotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnych, w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Załącznika nr 2 doRegulaminu NCN, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych), uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
Dobra praktyczna i teoretyczna wiedza na temat protokołów hodowli komórkowych lub tkankowych, analiz ekspresji genów (qRT-PCR), testów ELISA i barwienia immunofluorescencyjnego.
Umiejętności w zakresie obrazowania konfokalnego lub analizy ATR-FTIR będą uważane za dodatkowe, mocne atuty kandydata.
Dorobek naukowy w postaci recenzowanych artykułów w czasopismach z listy JCR (IF >7).
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wykształcenie i umiejętności kandydata muszą być potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach.

Szczegóły w temacie składania dokumentacji do konkursu dostępne są na stronie:

https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14489,konkurs-na-stanowisko-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-samodzielnej-pracowni-inzynierii-tkankowej-i-medycyny-regeneracyjnej-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin lub w formie skanów na adres skrzynki e-mail:joanna.adamek@umlub.pl w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00