profesor uczelni n

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w KLINICE GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Katedry Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

  • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza
  • Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców
  • Posiadanie znaczącego dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 pkt. 3 w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr 133/2021 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM Lublinie – dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (obszar dydaktyczny: 120 pkt łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, w tym co najmniej 40 pkt z oceny studentów; obszar badawczy: 300 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3, przy czy średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 100 pkt.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19 (klatka C) w terminie do 3 kwietnia 2023 r. w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Osoba do kontaktu:

Ilona Matuszewska

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel. (81) 448-67-14

email: ilona.matuszewska@umlub.pl