profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Lubelskiej

ogłasza

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Marketingu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze dyscypliny NZiJ lub dziedziny nauk społecznych lub nauk ekonomicznych,
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, a w szczególności marketingu, badań marketingowych lub konsumenckich,
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowane doświadczenia dydaktyczne,
 • udokumentowane doświadczenie organizacyjne,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy, tj. Politechnice Lubelskiej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • zainteresowanie tematyką badań rynkowych oraz badań naukowych prowadzonych w Katedrze Marketingu,
 • obcojęzyczne publikacje naukowe,
 • realizacja projektów badawczych,
 • zrealizowane staże w jednostkach naukowych,
 • otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • życiorys;
 • 2 zdjęcia;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • kopie odpisów dyplomów;
 • wykaz dotychczasowych publikacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i znajomość języków obcych;
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne, informacje o zdobytych nagrodach;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Marketingu”.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz.sekretariat@pollub.pl