stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biofizyki – Zakład Biofizyki Molekularnej

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biofizyki – Zakład Biofizyki Molekularnej

 

 

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

Ukończone studia magisterskie na kierunkach biotechnologia lub fizyka techniczna, średnia z pięcioletniego okresu studiów nie niższa niż 4,0,
Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych),
Dorobek naukowy w zakresie biofizyki potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR, 
Znajomość technik laboratoryjnych z zakresu spektroskopii absorpcyjnej, fluorescencyjnej, FTIR, metod różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej DSC i biologii molekularnej,
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej,
Umiejętność współpracy w zespołach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych,
Znajomość obsługi programów bioinformatycznych i statystycznych wykorzystywanych w opracowaniach naukowo-badawczych, umiejętność obsługi programów Origin ab i GRAMS,
Nienaganna postawa etyczno-moralna. 

Wykaz dokumentów:

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/), 

• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

• wykaz dorobku naukowego,

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

• oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/

• oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

• zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty proszę składać w:

Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

do dnia 5 listopada 2021 r

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kazimiera.blaim@up.lublin.pl