1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–      posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie biologii, specjalność zoologia;

–      posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora, dotyczącego zagadnień zoologii i ornitologii (w tym, co najmniej trzy wysoko punktowane publikacje z listy filadelfijskiej);

–      doświadczenie dydaktyczne – co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

–      doświadczenie organizacyjne;

–      legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

–      posiadanie predyspozycji do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone stosowną opinią;

–      praktyczna znajomość metod pracy stosowanych w badaniach ekologii zwierząt;

–      praktyczna umiejętność rozpoznawania krajowych gatunków ptaków;

–      posiadanie aktualnego zezwolenia na obrączkowanie dzikich ptaków wydane przez Stację Ornitologiczną Muzeum
i Instytutu Zoologii PAN na podstawie decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

–      bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

–      dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

–      znajomość programów statystycznych niezbędnych w analizie wyników eksperymentalnych oraz programów
do redagowania prac naukowo-badawczych (Word, Excel, PowerPoint, Statistica, Canoco);

–      umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl