adiunkt, wykładowca

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt / wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1) stopień naukowy doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych;

2) aktualny dorobek naukowy (2014-2022) obejmujący publikacje tematycznie wprost lub pokrewnie powiązane z dyscypliną „nauki o komunikacji społecznej i mediach”, tj. w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, w tym np. językowego, politycznego, międzykulturowego; socjologii mediów; edukacji medialnej; pragmatyki medialnej, w tym dziennikarstwa, marketingu i PR; języka mediów; nowych mediów oraz ich efektów społecznych i kulturowych;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych.

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektora;

2) CV, wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzające dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 1);

4) Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskany stopień naukowy;

5) Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) (formularz w załączniku nr 2);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączniku nr 3);

7) Podpisana klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w procesie rekrutacji (formularz w załączniku nr 4);

8) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku nr 5).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres e-mail Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

Załączniki