Młodszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO -DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i co najmniej w jednej z dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (prowadzonych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna) z afiliacją Uniwersytetu
 • Pozyskiwanie i realizowanie grantów zewnętrznych
 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Dziekana
 • CV
 • Kwestionariusz osobowy
 • Klauzula informacyjna
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o podstawowym miejscy miejscu pracy
 • Oświadczenie o dyscyplinie

Załączniki