profesor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie /Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 03/05/2021

STANOWISKO: Profesor

DZIEDZINA NAUKI: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę

WYMIAR ETATU: Pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: Tak

DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2021 r. do godz. 12 00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 01.07.2021 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dietetyka, schorzenie dietozależne, żywienie człowieka, farmakologia.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.       Tytuł naukowy profesora.

2.       Znaczący dorobek naukowy.

3.       Naukowe publikacje książkowe krajowe i zagraniczne.

4.       Dorobek w zakresie rozwoju kadr.

5.       Dorobek praktyczny w postaci udziału w projektach badawczych.

6.       Recenzje prac habilitacyjnych i doktorskich.

7.       Znaczący dorobek dydaktyczny w zakresie prowadzenie wykładów i ćwiczeń.

8.       Promotor prac dyplomowych oraz przewodów doktorskich.

9.       Kompetencje w zakresie tworzenia programów nowych kierunków studiów.

10.   Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami dydaktycznymi, umiejętności pracy w grupie i zarządzanie zespołem badawczym.

11.   Znaczące wyróżnienia i nagrody.

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              wykaz publikacji naukowych,

f)              dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

g)             oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2021 roku.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.nysa.pl