adiunk

  • Dziedzina nauki: weterynaria

Olsztyn, 12 kwietnia 2021 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a d i u n k t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

· stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria lub w dziedzinie i dyscyplinie nauki weterynaryjne,

· prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

· spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku)

· doświadczenie kliniczne w obszarze rozrodu dużych zwierząt, w tym w szczególności związane z prowadzeniem rozrodu stad,

· doświadczenie i umiejętności kliniczne w diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób bydła,

· znajomość technik badań ultrasonograficznych,

· ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

· znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,

· znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Wykaz dokumentów:

1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

5. Wykaz osiągnięć oraz dorobku naukowego.

6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).

7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

8. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.

9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.

11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

· Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4 680 PLN.

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do 12 maja 2021 r.- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@uwm.edu.pl