Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Biologii i Biotechnologii 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
  • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
  • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty, z czego min. jeden, w którym kandydat jest/był kierownikiem
  • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego

Oczekiwane predyspozycje

  • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
  • zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki (morfologii funkcjonalnej, systematyki, fitosocjologii),
  •  gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych
  • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium i w terenie, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej oraz organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej  http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne  z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 03.03.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka