asystent badawczo-dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie budownictwa,
  • wykazują się znajomością nowożytnego języka obcego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
  • wykazują się zainteresowaniami naukowymi w obszarze budownictwa (m.in. w zakresie eksperymentalnych i numerycznych badań dynamicznych konstrukcji, eksperymentalnych badań efektywności instalacji stosowanych w budownictwie energooszczędnym itp.) potwierdzonymi publikacjami naukowymi,
  • wykazują się znajomością oprogramowania wspierającego pracę inżyniera w zakresie projektowania obiektów budowlanych potwierdzoną certyfikatami lub zaświadczeniami.