asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych)
w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kryteria kwalifikacyjne

– posiadanie tytułu zawodowego magistra  inżyniera uzyskanego na kierunku zootechnika lub pokrewnym;
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
   tab. 5a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku) 
– doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
– znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi oraz systemem
   informatycznym USOS;
– posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń i aparatury specjalistycznej wykorzystywanych
   do oceny dobrostanu zwierząt podczas zajęć dydaktycznych;
– umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość);
– ukończone kursy i szkolenia z zakresu higieny i dobrostanu zwierząt.