asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  3 stanowiska

asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Anatomii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych,
kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
biegła znajomość języka angielskiego,
umiejętność pracy w zespole,
autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego,
Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; bibliografia z biblioteki; tabela wymagań na stanowisko asystenta dydaktycznego,

6.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

7.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

8.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 01.03.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.03.2021r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 brutto

·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM