Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 
MIASTO:  Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5
STANOWISKO: asystent (badawczo-dydaktyczny)
DZIEDZINA:  nauki rolnicze 
DYSCYPLINA: zootechnika i rybactwo (zootechnika)
DATA OGŁOSZENIA:  12.03.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  13.04.2021
LINK DO STRONY: Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | BIP UWM w Olsztynie
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, zootechnika, żywienie zwierząt, paszoznawstwo

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kryteria kwalifikacyjne

– posiadanie tytułu zawodowego magistra  inżyniera uzyskanego na kierunku zootechnika
lub pokrewnym, wskazana specjalność związana z żywieniem zwierząt;
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
UWM w Olsztynie, tab. 5a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku) 
– ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
– posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa;
potwierdzony udział w projektach naukowych;
– znajomość pracy laboratoryjnej (analiza podstawowa, chromatografia cieczowa, gazowa, znajomość technik molekularnych);
– znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych;
– znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi;
umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość).