Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

·  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
· dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa; w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku co najmniej: a) 4 publikacje w czasopiśmie popularnonaukowym lub b) 2 publikacje w czasopiśmie z list MNiSW lub c) 1 skrypt lub d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej,
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania angielskiego języka specjalistycznego.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM)
[ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3300-4000 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

                                                                                                                  
                                                                                             Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                                             dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl