1 asystent

Wydział Nauki o Żywnosci, Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4200 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

w ramach projektu

H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

EXCELLENT SCIENCE – Future and Emerging Technologies (FET)

https://cordis.europa.eu/project/id/899683/pl

Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry

HIRES-MULTIDYN

OKRES: 24 miesiące (nie dłużej niż  do 30.09.2024)

KWOTA: około 4200.00 PLN/miesiąc  brutto/brutto

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 26.08.2022 (23:59)

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 08.09.2022

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  01.10.2022

SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, relaksacja spinowa, dynamika, materia skondensowana

OPIS  PROJEKTU:

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta  umożliwia analizę  procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać  koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla  złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką  molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauka o żywności i zdrowiu, energia).

https://cordis.europa.eu/project/id/899683/pl

OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE:

·         Prowadzenie eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego dla układów jonowych w formie ciał stałych

·         Udział w analizie wyników eksperymentów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

·         Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych

·         Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

WYMAGANIA:

·         Tytuł magistra (lub równoważny) fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników

·         Preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. List motywacyjny
3. Życiorys naukowy (CV)

4. Wykaz publikacji i  innych osiągnięć naukowych

5. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub równoważny dokument)

Kwestionariusz osobowy [ http://bip.bios.uwm.edu.pl/files/KwestionariuszosobowyUWM.pdf ]
Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ http://wh.uwm.edu.pl/sites/default/files/download/202205/osw._ze_uwm_bedzie_podstawowym_miejscem_pracy.docx]
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe#123]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe]
DODATKOWE INFORMACJE:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

·         Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres:

wnz-dziekanat@uwm.edu.pl     tytuł wiadomości: HIRES(2)

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona on-line. W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej. Pozostali kandydaci zostaną poinformowani o powodach odrzucenia ich aplikacji, jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

Kandydaci mogą otrzymywać na bieżąco informacje o statusie swojej  aplikacji jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

OFERUJEMY:

– pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym

– możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
Tel. +48516849233

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl