1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680,- zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,
– posiadają doświadczenie w zakresie matematyki dyskretnej,
– dorobek naukowy z ww. zakresu w renomowanych czasopismach matematycznych,
– dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
– deklarują chęć rozwoju naukowego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy,
3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.)
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680,- zł.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Adam Doliwa
Olsztyn, dnia 10 listopada 2022 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmii@matman.uwm.edu.pl