adiunkt

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

1.       Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk rolniczych

2.       Dorobek publikacyjny zgodny z tabelami 5a i 5b załącznika 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.

3.       Udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu przetwórstwa i chemii surowców roślinnych, analityki składników bioaktywnych surowców roślinnych z zastosowaniem technik chromatograficznych

4.       Doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych

5.       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

6.       Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych, szczególnie z zakresu technik chromatograficznych, potwierdzona certyfikatami

7.       Znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

8.       Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest znajomość technik chromatograficznych potwierdzona certyfikatem

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.       Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.       Życiorys (CV)

4.       Kwestionariusz osobowy

5.       Odpis dyplomu doktora

6.       Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.       Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.       Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

9.       Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zawiera się w przedziale: 4680,0 zł brutto

·         Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A – w terminie do dnia 10.07.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl