Adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3150 PLN
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa,
spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska w grupie pracowników dydaktycznych, określone w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statusu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie,
·      dorobek dydaktyczny w realizacji zajęć na poziomie uniwersyteckim w ramach kierunku studiów architektura krajobrazu z zakresu roślin ozdobnych, kompozycji i  dekoracji w kwiaciarstwie, projektowania rabat kwiatowych i hortiterapii,

·      biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

·      posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia  28.09.2021 r.

2.      Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta dydaktycznego w wysokości 3 150 zł  brutto. 

3.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieni u przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

4.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

5.      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

6.      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                               Dziekan
 

                                                                                          prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.