Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zoologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz kryteria kwalifikacyjne.

Kryteria kwalifikacyjne

·         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne;

·         posiadanie dorobku naukowego, w tym udokumentowanego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora publikacjami z listy JCR;

·         doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej (w tym metody analizy ekspresji genów i białek: real-time PCR, techniki immunoenzymatyczne, Western Blot, F-IHC, ELISA, RNA-Seq, mikromacierze ekspresyjne) udokumentowane publikacjami  w czasopismach z listy JCR;

·         legitymowanie się udokumentowanym udziałem w wykonywaniu projektów badawczych lub kierowanie projektem badawczym;

·         biegła znajomość języka angielskiego;

·         biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Oczekiwane predyspozycje

·         zamiłowanie do pracy badawczej i dydaktycznej, wprowadzania i rozwijania nowych metod i technik badawczych i dydaktycznych;

·         zdolność sprawnego prowadzenia badań naukowych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;

·         umiejętność pracy w zespole, gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, stażach naukowych;

·         dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       Podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie).

2.       Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

3.       Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969

4.       Odpis dyplomu doktora.

5.       Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

6.       Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.

7.       Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

8.       Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym                    w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969

9.       Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/

10.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.). Proponowane wynagrodzenie  4680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 02.08.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekbiol@uwm.edu.pl