asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.        tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

2.        umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska MATLAB)

3.        biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców)

4.        preferowany stopień naukowy doktora

5.        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2. Życiorys naukowy
3. Kwestionariusz osobowy
4. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktorskiego (w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora)
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
6. Opinia opiekuna, promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
13.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta : 3 205,0 PLN.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 04.11.2021 r. Tytuł wiadomości: asystent – Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl