asystent

Wydział Nauki o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria
kwalifikacyjne:
✓ tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych
✓ umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska MATLAB)
✓ biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców)
✓ preferowany stopień naukowy doktora
✓ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
Wykaz dokumentacji konkursowej:
✓ Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie
✓ Życiorys naukowy
✓ Kwestionariusz osobowy
✓ Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktorskiego (w przypadku
posiadania stopnia naukowego doktora)
✓ Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
✓ Opinia opiekuna, promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
✓ Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
✓ Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców
✓ Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
pracy
✓ Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
✓ Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
✓ Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
akademickiego
✓ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
Ponadto:
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478).
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez 
Rektora bez podania przyczyn.
• Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
• Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022 r. Tytuł wiadomości: asystent – Katedra
Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl