asystent

Wydział Nauki o Żywności/Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: około 14 000 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki

w ramach projektu

HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01 – MSCA Doctoral Networks 2021

https://cordis.europa.eu/project/id/101072758

Relaksometria MRJ dla biomedycyny i zaawansowanych materiałów

OPIS:

Sieć doktorancka Marii Skłodowskiej-Curie FC-RELAX „Relaksometria MRJ dla biomedycyny i zaawansowanych materiałów” ma na celu prowadzenie badań naukowych  i kształcenie  w dziedzinie relaksometrii MRJ poprzez rozwijanie teorii procesów relaksacji  dla  układów biologicznych i złożonych materiałów oraz wykorzystywanie tej teorii do charakteryzacji systemów biomedycznych i zaawansowanych materiałów. Celem programu badawczego jest lepsze zrozumienie kluczowych procesów molekularnych zachodzących w systemach i materiałach biologicznych w celu stymulacji innowacji w technologii biomedycznej, diagnostyce medycznej, układach jonowych do magazynowania energii, projektowaniu innowacyjnych leków i ukierunkowanych leków biologicznych. Prowadzone badania mają charakter  multi-dyscyplinarny.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska oferowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do projektu badawczego pt.:

„Powolna dynamika układów biomolekularnych”

pod opieką prof. dr hab. Danuty Kruk.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje doktorat z biologii

(36 miesięcy)

Oferowane stypendium obejmuje okres 36 miesięcy.

Zatrudniona  osoba weźmie udział w następujących aktywnościach:

• Kursy prowadzone przez Uniwersytecką Szkołę Doktorską

• Wspólne Treningi, Treningi Uzupełniające oraz Multi-dyscyplinarne Warsztaty Badawcze organizowane przez FC-RELAX

• Oddelegowania:

Ø  4 miesiące na Uniwersytecie w Rostocku w Niemczech w celu porównania wyników symulacji metodami Dynamiki Molekularnej z modelami procesów dynamicznych

Ø  3 miesiące w Resonance Systems GmbH, Kirchheim unter Teck, Niemcy, –  pomiary MRJ  w domenie czasu.

Zrekrutowana osoba odbędzie multi-dyscyplinarny trening w zakresie wielu aspektów relaksometrii MRJ  i jej zastosowań oraz ukierunkowane treningi  poprzez badania („training-through-research”) w wybranym obszarze badawczym, w dziedzinie nauk o życiu i nauk o materiałach. Treningi te mają na celu umożliwienie stania się utalentowanym, otwartym, niezależnym młodym naukowcem, gotowym do pracy w środowiskach multi-dyscyplinarnych, przyzwyczajonym  do mobilności i współpracy międzynarodowej a także mają umożliwić uczestniczenie i prezentowanie swoich badań na międzynarodowych konferencjach. Wiedza zdobyta podczas studiów doktoranckich w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przyszłym profesjonalistom akademickim i będzie potencjalnie wykorzystywana m.in. dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii.

OBSZARY BADAŃ: Fizyka, Chemia, Biologia

WYNAGRODZENIE:

Zrekrutowana osoba będzie uprawniona do 36-miesięcznego wynagrodzenia na pokrycie wszelkich kosztów utrzymania czy podróży:

Wynagrodzenie

 (€/miesiąc)
Dodatek mobilnościowy (€/miesiąc)
Całkowita kwota (€, brutto/brutto na 36 miesiące)
2,397.00
600.00
107,892.00
 Wynagrodzenie będzie wypłacane w  PLN

Jest to kwota brutto/brutto zawierająca obowiązkowe odliczenia wynikające z polskiego prawa, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i pracownika oraz podatki. Zrekrutowanemu naukowcowi zostanie wypłacona kwota wskazana powyżej pomniejszona o wszystkie obowiązkowe potrącenia wynikające z ustawodawstwa krajowego.

Jeżeli rekrutowany naukowiec posiada rodzinę (osoby związane z naukowcem związkiem małżeńskim lub dzieci pozostające na utrzymaniu naukowca), przewidziano dodatek rodzinny w wysokości 660,00 €/miesiąc (równowartość w PLN).

Koszt aktywności edukacyjnych związanych z kształceniem doktoranckim, a także wydatki związane z podróżami na treningi, warsztaty i wydarzeniami organizowanymi przez sieć FC-RELAX zostaną pokryte przez sieć w ramach grantu HORIZON EUROPE MSCA-DOCTORAL NETWORK.

WYMAGANIA:

·      Tytuł magistra (lub równoważny) chemii, fizyki, inżynierii, farmacji, biologii, biotechnologii, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych.  

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Istnieją surowe wymagania kwalifikacyjne na stanowiska doktoranckie w MSCA-DN. Przed złożeniem wniosku proszę upewnić się czy Pani/Pan je spełnia, ponieważ niekwalifikujący się kandydaci nie mogą być brani pod uwagę.

·  Tytuł magistra (lub równoważny) chemii, fizyki, inżynierii, farmacji, biologii, biotechnologii, matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych. 

• Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego

• Kandydat nie może mieć jeszcze stopnia doktora.

• Kandydaci nie mogą mieszkać ani prowadzić swojej głównej działalności (pracy, studiów itp.) w kraju organizacji przyjmującej przez więcej niż 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji — chyba że w ramach obowiązkowej służby krajowej lub procedury uzyskania statusu uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej.

Zgodnie z polskim prawem dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą może zostać uznany za równoważny z odpowiadającym mu polskim dyplomem i tytułem zawodowym na podstawie umowy międzynarodowej stwierdzającej równoważność, a w przypadku braku takiej umowy – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Obowiązek przestrzegania powyższych zasad uznawania dyplomu w Polsce spoczywa na kandydacie.

PROCES EWALUACJI:

Aplikacje muszą być wysłane na adres mailowy:

fcrelax@cerm.unifi.it

do 30 KWIETNIA 2023 17:00 CET

i muszą zawierać:

·         CV

·         certyfikaty / uniwersyteckie transkrypcje

·          listy rekomendacyjne (nie więcej niż 2)

·         list motywacyjny

Wybrany kandydat będzie musiał dostarczyć dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

W zgłoszeniu kandydaci muszą wskazać preferowane projekty naukowe/grupy uczestników, do których chcą dołączyć.

Należy zwrócić uwagę, że konsorcjum FC-RELAX oferuje 11 stanowisk doktorskich.

Strona internetowa zawierająca dodatkowe informacje:

https://fcrelax.cerm.unifi.it/index.php?id=open-positions

Wstępny wybór nastąpi na podstawie przesłanej dokumentacji. Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji.

Kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów (kolejność losowa):

• umiejętności naukowe i doświadczenie badawcze

• umiejętność współpracy i komunikacji

• profil kariery i potencjał doskonałości

• oczekiwany wpływ proponowanego szkolenia na ich karierę zawodową

• projekt badawczy.

Podczas rekrutacji szczególna uwaga zostanie zwrócona na poszanowanie równowagi płci i praw mniejszości.

DODATKOWE INFORMACJE:

·         Program Szkoły Doktorskiej zaczyna się: 1 październik 2023  

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)

·        W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
Tel. +48516849233

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na fcrelax@cerm.unifi.it