asystent dydaktyczny

Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3605-3650
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

                                                                         DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                           
                                                                                    COLLEGIUM MEDICUM
                                                     UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

                                                                                            ogłasza konkurs

                                                      na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
                                                                           w Katedrze Medycyny Ratunkowej

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 

·         ukończone studia medyczne ,tytuł zawodowy  lekarza medycyny,

·          rozpoczęcie specjalizacji – Medycyna ratunkowa

·         udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami  min. 1 rok,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej

·         biegła znajomość języka angielskiego,

·         komunikatywność,

·         umiejętność pracy w zespole,

co najmniej 1 staż dydaktyczny/naukowy
co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne na uczelni lub zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształceniaUWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 lutego 2023 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 lutego 2023 roku.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3605-3650 zł brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),

 

                                                                                           Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                              Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na martyna.juchimowicz@uwm.edu.pl