Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3300-4000 PLN
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

• Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
• Dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa (literatura epok dawnych)
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu nowych technologii w humanistyce
• Udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
• Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
• Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN
• Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 28 stycznia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r.

                                                            
                                                                               Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                               dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl