profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

1.      posiadać stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność technologia i chemia mięsa oraz produktów mięsnych

2.      posiadać dorobek naukowy w zakresie technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem technologii i chemii mięsa oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w załączniku 4 (tabele 5a,b) do Statutu UWM

3.      posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie technologii mięsa, w tym zajęć w języku angielskim

4.      posiadać ukończone szkolenie z zakresu przygotowania pedagogicznego

5.      posiadać doświadczenie zawodowe pracy w przemyśle spożywczym

6.      posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem

7.      odbył/a staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

8.      wykazywać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.      Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.      Życiorys (CV)

4.      Kwestionariusz osobowy

5.      Odpis dyplomu doktora habilitowanego

6.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.      Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.      Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

9.      Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja:

1.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

2.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3.    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4.    Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.

5.    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 30.06.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl