Profesor uczelni (stanowisko badawczo – dydaktyczne)

Szkoła Zdrowia Pubicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5.321,00 zł - 5.500,00 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej,

·         tytuł zawodowy i prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

·         mile widziane wykształcenie pedagogiczne,

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 8a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

·         kierowanie oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych,

·         odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         biegła znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

4.       odpis lub kserokopia dokumentów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych,

5.       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6.       zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

7.       wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,

8.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

9.       deklaracja dot. reprezentowanej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

11.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.),

12.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2022 r.   

·         Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni:  5.321,00 zł – 5.500,00 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.patkowska@uwm.edu.pl