prowesor uczelni

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3 205 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Systemów z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

·         posiadają tytuł zawodowy inżyniera oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (według klasyfikacji od 2018 roku) lub w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza (według klasyfikacji w latach 2011-2018);

·         posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;

·         wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·         posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia;

·         dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii mechanicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budową i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz właściwościami materiałowymi co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 1a i 1b) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

·         biegła znajomość języka angielskiego;

·         biegła obsługa komputera oraz oprogramowania użytkowego przeznaczonego do prowadzenia prac             badawczych, analizy danych i przygotowywania publikacji naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica, itp.) oraz umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu;

·         kierowanie w okresie ostatnich 5 lat projektem badawczym finansowanym przez MEiN lub udział, jako wykonawca, w projekcie finansowanym przez UE.

·         współpraca międzynarodowa z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie realizacji projektów badawczych oraz przygotowania publikacji naukowych;

·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów inżynieryjno-technicznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak budowa i użytkowanie maszyn rolno-spożywczych, projektowanie technologii w przemyśle rolno-spożywczym, inżynieria procesowa i inne.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·         podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;

·         życiorys;

·         kwestionariusz osobowy;

·         dyplom stopnia doktora habilitowanego;

·         deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce;

·         deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N;

·         pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni badawczo-dydaktycznego;

·         pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę);

·         zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

– UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,

– niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn. Termin składania podań upływa z dniem  16.08.2021 r.

 

D Z I E K A N

prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.gawronska@uwm.edu.pl