Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora w zakresie materiałów budowlanych lub technologii betonu,
 • posiadają w całym dorobku co najmniej 450 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 200 pkt.
  w czasopismach z list MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 100 pkt. jako pierwszy autor,
  byli bądź są kierownikiem 1 lub wykonawcą co najmniej 2 projektów badawczych lub) wykazują się: co najmniej 3-miesięcznym stażem zagranicznym i wykonawcą 1 projektu badawczego lub wykonawcą w 3 złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych,
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
 • posiadają doświadczenie w kierowaniu laboratorium materiałów budowlanych lub laboratorium technologii betonu,
 • posiadają w dorobku z ostatnich dwóch lat co najmniej dwie publikacje ze współautorami zagranicznymi,
 • posiadają doświadczenie w pisaniu recenzji dla czasopism z IF (posiadany dorobek w ilości przynajmniej 10 recenzji w ciągu ostatnich dwóch lat zweryfikowany na platformie www.publons.com),
 • posiadają h-index ≥ 10 (według bazy SCOPUS).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.