1 stanowisko adiunkt

Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1) stopień doktora nauk farmaceutycznych lub odpowiadający tytuł zagraniczny lub,

2) tytuł zawodowy magistra farmacji oraz: stopień doktora z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub odpowiadający im tytuł zagraniczny

3) doświadczenie w badaniach naukowych udokumentowane pracami naukowymi w zakresie nauk farmaceutycznych, w szczególności opublikowanych w czasopismach o renomie międzynarodowej,

4) doświadczenie dydaktyczne, w prowadzeniu zajęć z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w szczególności w zakresie: chemii leków, syntezy i technologii środków leczniczych, technologii postaci leków, farmakologii i farmakodynamiki,

5) doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, jak również  studiów III stopnia,

6) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie),

7) doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1) obowiązek codziennej pracy w laboratorium badawczym lub dydaktycznym,

2) umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych,

3) odbycie stażu w renomowanej jednostce badawczej w kraju lub za granicą,

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne:

1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) życiorys zawodowy,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopia dyplomu magistra

5) kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,

6) wykaz dorobku naukowego,

7)oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Miejsce: wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pokój 110,111.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę
od 1 października 2022 roku (semestr zimowy).

Termin składania dokumentów: do dnia 15 sierpnia 2022 roku

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

1.        Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2.        Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkt.

4.        Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.        Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.        Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.        Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chemia@uni.opole.pl