adiunkt/asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

 

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski 
Instytut Językoznawstwa / Katedra Języka Niemieckiego
 

DYSCYPLINA NAUKOWA LUB ARTYSTYCZNA
Językoznawstwo
 

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy)
Adiunkt/Asystent dydaktyczny
 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1)    Stopień naukowy doktora w dziedzinie językoznawstwa/Ukończone studia magisterskie na kierunku filologia germańska.

2)    Posiadanie uprawnień pedagogicznych do zawodu nauczyciela języka niemieckiego.

3)    Doświadczenie w dydaktyce akademickiej na poziomie zaawansowanym języka niemieckiego (C1-C2) lub doświadczenie dydaktyczne poza uczelnią wyższą.

4)    Zainteresowania naukowe w zakresie językoznawstwa, dydaktyki i metodyki języka niemieckiego.

5)    Umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych, np. MS Office, USOS, obsługa strony internetowej.
 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
1.    Dorobek naukowy, w szczególności: publikacje, uzyskane stypendia krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

2.    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowej wymianie naukowej oraz prowadzenie zajęć.

3.    Doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz instytucji edukacyjnych oraz instytucji kultury.

4.    Stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej (w przypadku asystenta).
 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1.    Podanie kierowane do JM Rektora.

2.    Życiorys z wykazem publikacji, grantów i innych osiągnięć badawczych i dydaktycznych.

3.    Krótki opis planów badawczych i dydaktycznych.

4.    Kopia dyplomu doktorskiego/Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

5.    Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania.

6.    Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.

7.    Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Językoznawstwa, pl. Kopernika 11 p. 203.

Do 4 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
 

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

1.        Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2.        Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkta/asystenta dydaktycznego.

4.        Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.        Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.        Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.        Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki