Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1) stopień doktora nauk farmaceutycznych lub odpowiadający im tytuł zagraniczny,

2) doświadczenie w badaniach naukowych udokumentowane pracami naukowymi w zakresie nauk farmaceutycznych (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021),

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
(PDF file: Załącznik_do_komunikatu_-_Wykaz),

3) doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, w szczególności z zakresie przedmiotów farmaceutycznych, w tym chemii leków,

4) doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów I i II stopnia, jak również III stopnia,

5) bardzo dobra znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie), w stopniu koniecznym do prowadzenia zajęć, jak również języka angielskiego,

1) stopień doktora nauk farmaceutycznych lub odpowiadający im tytuł zagraniczny,

2) doświadczenie w badaniach naukowych udokumentowane pracami naukowymi w zakresie nauk farmaceutycznych (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021),

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
(PDF file: Załącznik_do_komunikatu_-_Wykaz),

3) doświadczenie dydaktyczne w obszarze nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, w szczególności z zakresie przedmiotów farmaceutycznych, w tym chemii leków,

4) doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów I i II stopnia, jak również III stopnia,

5) bardzo dobra znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie), w stopniu koniecznym do prowadzenia zajęć, jak również języka angielskiego,

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) obowiązek codziennej pracy w laboratorium badawczym lub dydaktycznym,

2) doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

3) umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych,

4) odbycie stażu w renomowanej jednostce badawczej w kraju lub za granicą,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) życiorys zawodowy,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopia dyplomu magistra,

5) kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,

6) wykaz dorobku naukowego,

7) oświadczenie kandydata, ze Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce: wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dziekanatu
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48,
pokój 110,111.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021 roku (semestr zimowy).

 

Termin: do dnia 20 sierpnia 2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chemia@uni.opole.pl