adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Ukończone studia na kierunku filologicznym.

2)    Stopień naukowy – doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii.

3)    Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa.

4)    Specjalizacja naukowa: lingwistyka stosowana (w tym glottodydaktyka polonistyczna).

5)    Posiadanie uprawnień w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

6)    Udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki polonistycznej).

7)    Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

8)    Uprawnienia egzaminatora państwowego z języka polskiego jako obcego.

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1/C2.

2)    Udokumentowany udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie językoznawstwa oraz dydaktyki języków.

3)    Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie zaawansowanym (C1-C2), w pracy z grupami dorosłych i w środowisku międzynarodowym.

4)    Posiadanie doświadczenia jako nauczyciel języka obcego w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej.

5)    Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i platform e-learningowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 

1)   Podanie o zatrudnienie do JM Rektora.

2)   Życiorys.

3)   Kwestionariusz osobowy.

4)   Wykaz publikacji naukowych.

5)   Dokumenty poświadczające wymagania i kryteria kwalifikacyjne.

7)   Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 203

do 22 czerwca 2022 r. do godz. 14.00

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl