adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

mkosciuk@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Zatrudnienie w Zespole badań różnorodności roślin i grzybów

Kryteria podstawowe:

1) stopień doktora w zakresie nauk biologicznych, leśnych, rolniczych, specjalność botanika.

2) doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej (ćwiczenia, zajęcia terenowe) na poziomie akademickim w zakresie przedmiotów takich jak np.: fizjologia roślin, geobotanika, ekologia roślin, biologia komórki;

3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

4) wykazanie się min. 5 publikacjami z listy MNiSW w ostatnich 4 latach, z czego przynajmniej jedna publikacja za nie mniej niż 140 punktów MNiSW,

5) biegła znajomość pakietu R oraz aplikacji GIS-owych (np. QGis), udokumentowana w postaci publikacji naukowych,

6) udokumentowana współpraca w zespołach międzynarodowych,

7) doświadczenie w pracy terenowej (w tym w badaniach fitosocjologicznych, ekologicznych, florystycznych, leśnych i/lub anatomicznych)

Kryteria dodatkowe:

1) Umiejętność opracowywania wyników doświadczeń, przygotowywania do publikacji tekstów naukowych i referowania sprawozdań z prowadzonych prac badawczych.

2) Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania oprogramowania do zarządzania biologicznymi bazami danych, w tym bazami cech funkcjonalnych.

3) Umiejętność praktycznego przygotowywania danych do analiz statystycznych (np. Statistica,) i wielowymiarowych analiz z wykorzystaniem metod ordynacyjnych (np. Canoco).

4) Umiejętność obsługi bioreaktorów eksperymentalnych.

5) Umiejętność obsługi dronów i skanerów LIDAR.

6) Posiadanie prawa jazdy kat. B

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

Termin składania dokumentów: do 16 sierpień 2022r.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2.      Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkta  .

4.      Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.      Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.      Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mkosciuk@uni.opole.pl