asystent dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego z możliwością przejścia na stan. badawczo-dydaktyczne po doktoracie) w Katedrze Akwizycji Języka Angielskiego, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny

OFERTA

– uposażenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w UO,

– stabilna praca w renomowanej uczelni publicznej,

– wsparcie administracyjne, biblioteczne i IT stanowiska pracy,

– dostęp do szkoleń z dydaktyki akademickiej,

– dostęp do dofinansowania wyjazdów konferencyjnych i mobilności Erasmus+,

– dodatki zadaniowe za udział w projektach,

– dodatki motywacyjne uzależnione od wyników pracy i zaangażowania,

– praca w zgranym, umiędzynarodowionym zespole.

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać:

1)   Stopień magistra filologii angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. angielskiego);

2)   Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa (akwizycja języka angielskiego jako obcego w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej), np. publikacje w punktowanych czasopismach w języku angielskim, udział w konferencjach naukowych

3)   Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim (poziom B2-C2), jak i na różnych poziomach kształcenia

4)   Otwarty przewód doktorski

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1)   Zaawansowana praca doktorska z zakresu akwizycji języka angielskiego (preferowana tematyka: specjalne potrzeby edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji rozwojowej),

2)   Udokumentowany udział w szkoleniach w zakresie akwizycji języka angielskiego oraz poszerzania umiejętności badawczych

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu edukacji i zatrudnienia,

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) wykaz publikacji, konferencji, szkoleń i doświadczenia dydaktycznego i współpracy zagranicznej

6) kopie dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych

7) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

8) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11, p. 203

Termin: do 23 czerwca 2023 r. do godz. 14.00

Załączniki