Profesor uczelni

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

PSYCHIATRIA

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.  spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie psychiatria.

3. posiadają:

  • prawo wykonywania zawodu lekarza
  • stopień doktora habilitowanego
  • dorobek naukowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

· danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

· PESEL;

·  aktualnego miejsca zatrudnienia;

· posiadanego stopnia naukowego doktora w dziedzinie psychiatria

·  posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie psychiatria

· posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

· dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;

· dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

· doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

· doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

· dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

·  Monografie lub rozdziały w monografiach

· Publikacje w czasopismach posiadających impact factor

· Publikacje w innych czasopismach recenzowanych

· Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych)

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

6. Kopia/e lub odpis/y dyplomów specjalizacji lekarskich.

7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

8. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 lutego 2022 r.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE SKŁADANIE OFERT

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole

w terminie do dnia: 17 stycznia 2022.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesor w specjalności psychiatria.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl