adiunkt

Klinika Chorób Kregosłupa i Ortopedii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Miejsce: Otwock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

 Warszawa, dnia 15.09.2022 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza  konkurs na stanowisko

 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii

z  siedzibą w Szpitalu im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13

wymiar zatrudnienia:  1 etat

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w  § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.)

 

Wymagania:

1.     stopień dr n. med.

2.     specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

3.     prawo wykonywania zawodu lekarza.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.     Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.     Życiorys i kwestionariusz osobowy.

3.     Kopie dyplomów, kopię prawa wykonywania zawodu.

4.     Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.

5.     Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym  i nauce, w przypadku wygrania konkursu.

6.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą
w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam
do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

7.     Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru:
„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w  CMKP”.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103,  01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS”

 

do dnia 14.10.2022 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca października 2022 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączniki