1 asystent

Katedra Kryminalistyki
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ASYSTENTA

na kierunku KRYMINALISTYKA Z KRYMINOLOGIĄ

w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie

DATA OGŁOSZENIA: 9 sierpnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 września 2022 r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, magister, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy, kryminalistyka

OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, a także dysponujące doświadczeniem praktycznym i kompetencjami formalnymi z zakresu działalności dochodzeniowo-śledczej.

I. Potrzeby:

Zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych o nachyleniu praktycznym z grupy przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych w szczególności w zakresie daktyloskopii na kierunku Kryminalistyka z kryminologią.

II. Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych.

2. Uprawnienia do samodzielnego sporządzania ekspertyz i wydawania opinii w zakresie badań daktyloskopijnych i wizualizacji śladów daktyloskopijnych.

3. Uprawnienia do samodzielnego wykonywania selekcji śladów daktyloskopijnych do rejestracji w systemie AFIS.

4. Doświadczenie zawodowe w zakresie działalności dochodzeniowo-śledczej oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności w zakresie:

– wykonywania zdjęć kryminalistycznych,

– sporządzania portretów pamięciowych.

5. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu techniki kryminalistycznej.

6. Zatrudnienie w ANS im. Stanisława Staszica w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

8. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114-119 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile: https://bip.ans.pila.pl/prawo/statut-uczelni

 

III. Dokumenty wymagane od kandydata/ki:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. Oświadczenie, że kandydat nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w ANS im. Stanisława Staszica w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

10. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat/ka może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego/jej ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata/ki.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów/ki w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata/ki podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata/ki wyłonionego/nej w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników/czki konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@ans.pila.pl