1 stanowisko adiunkt

Katedra Budownictwa
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze BUDOWNICTWA ANS w Pile,

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Lądowa i Transport

DATA OGŁOSZENIA: 12 kwietnia 2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 września 2022r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: dr nauk technicznych, dydaktyka, podstawowe miejsce pracy, doświadczenie praktyczne, dorobek naukowy, publikacje

Potrzeby:

1.       Spełnienie przez Uczelnię wymogu, aby w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć realizowanych było przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2.       Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku budownictwo.

Wymagania:

1.       Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo lub Inżynieria Lądowa i Transport.

2.       Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.

3.       Doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w zakresie przedmiotów związanych z budownictwem ogólnym, konstrukcjami betonowymi, murowymi oraz drewnianymi.

4.       Zatrudnienie w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125.
l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA
W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: budownictwo@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

 

Skład Komisji Konkursowej:

1.    Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów – dr Paweł Dahlke

2.    Kierownik Katedry Budownictwa – dr inż. Jarosław Kołodziej

3.    Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych – dr Michał Bania

 

Zgłoszenia należy nadsyłać w jednej z dwóch form:

e-mailowo (forma preferowana) – skan dokumentów lub pliki w formacie pdf na adres:  kancelaria@ans.pila.pl (temat: konkurs) lub budownictwo@ans.pila.pl (temat: konkurs).

 

lub pocztą na adres:

 

Akademia Nauk Stosowanych im.  Staszica

Katedra Budownictwa

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła