Adiunkt

Katedra Filologii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Filologii,

na kierunku FILOLOGIA, w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo/ literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.09.2022r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy, filologia angielska

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo) i tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

I. Potrzeby:

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych, podstawowych oraz specjalnościowych na kierunku filologia (studia I stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna i administracyjna na potrzeby kierunku.

II. Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo).

2. Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.

3. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa (z ostatnich 5 lat).

4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z językoznawstwem lub literaturoznawstwem.

5. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.

6. Zatrudnienie w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Pełna dostępność i dyspozycyjność.

8. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114-119 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile: https://bip.ans.pila.pl/prawo/statut-uczelni

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

11. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim. Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@ans.pila.pl