adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Nauk Społecznych
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH

AKADEMII MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU

 

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku

MIASTO: Płock

STANOWISKO: adiunkt (dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 31 października 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  30 listopada 2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 9 grudnia 2022 r.

·        LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dziedzina nauk humanistycznych, historia, Akademia Mazowiecka w Płocku

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·     spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);

·        posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;

·        wykształcenie z zakresu wiedzy o społeczeństwie, integracji europejskiej;

·        dorobek naukowy z zakresu historii, nauk o polityce i administracji;

·        doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·        znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej;

 

2.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku;

·        życiorys;

·        kwestionariusz osobowy;

·        własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora;

·        wykaz publikacji naukowych;

·        oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy;

·        kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·        oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta                             na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Załączniki