Asystent lub adiunkt dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 4/4

Nr referencyjny: AS1-AD1/K73/09/2021

Katedra Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w dowolnej specjalności. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace dydaktyczne, badawcze i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Zadania:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim

·         prowadzenie badań naukowych

·         podnoszenie kwalifikacji zawodowych

·         wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Wymagania:

·         tytuł magistra matematyki i złożenie rozprawy doktorskiej z matematyki (na stanowisko asystenta)

·         posiadanie stopnia doktora matematyki (na stanowisko adiunkta)

·         dorobek naukowy w zakresie matematyki potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat

·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki

·         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty:

·         kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (na stanowisko adiunkta)

·         kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra oraz dokument potwierdzający złożenie rozprawy doktorskiej (na stanowisko asystenta)

·         autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym:

o   zwięzły opis osiągnięć naukowych

o   lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW

o   łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych

o   wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

o   informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą

o   informacja o działalności organizacyjnej

o   informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych

o   wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych

·         opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nt. działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata

 

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

 

·         kandydat powinien wydrukować umieszczoną w załączeniu klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i załączyć do składanych dokumentów z bieżącą datą i czytelnym podpisem.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie

·         możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego, w tym szybkiego awansu na stanowisko profesora uczelni w przypadku osób ze stopniem dr. hab.

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Planowany termin zatrudnienia: 1 listopad 2021 r. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 październik 2021 r.

 

Dodatkowych informacji udziela prof. Romuald Lenczewski, Kierownik Katedry Matematyki (email: romuald.lenczewski@pwr.edu.pl). Dokumenty prosimy składać emailem na adres: weronika.berlik@pwr.edu.pl (w formie elektronicznej, np. jako skany) lub osobiście, lub pocztą w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Janiszewskiego 14 a, Wrocław, budynek C-11, pok. 1.16 (tel.: +48 71 320 25 29). Decyduje data wpłynięcia dokumentów. W tytule prosimy podać nr referencyjny: AS1-AD1/K73/09/2021

.

 

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje u asystenta ds. kadr Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ofertypracy.pwr.wroc.pl.