Post-doc

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7703,57 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona weźmie udział w międzynarodowych projekcie badawczym pt. „Poprawa mobilności miejskiej w kierunku neutralności klimatycznej w ramach nowych nawyków pracy i środków transportu”. W skład konsorcjum wchodzą instytucje z Europy oraz z Chin. Liderem po stronie europejskiej jest Profesor Klaus Hubacek z Uniwersytetu w Groningen, w Niderlandach, liderem po stronie chińskiej jest Profesor Yue Bao 鲍月 z Uniwersytetu Beijing Jiaotong. W skład konsorcjum wchodzą również Tsinghua University, Beijing Transport Institute oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu (AMU). Kierownikiem projektu z ramienia AMU jest prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska.

Nasze wymagania

 • 1. Uzyskany stopień doktora najpóźniej w roku 2023 w jednej z podanych dyscyplin: socjologia, geografia, ekonomia, planowanie przestrzenne.
 • 2. Doświadczenie pracy w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych.
 • 3. Znajomość zagadnień planowania przestrzennego oraz polityk miejskich
 • 4. Umiejętności analizy danych ilościowych, modelowania danych, tworzenia modeli i scenariuszy, znajomość programów do analizy danych (SPSS, STATA, Phyton, R)
 • 5. Umiejętność analizy danych jakościowych
 • 6. Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów grupowych (FGI) oraz wywiadów z ekspertami oraz interesariuszami (IDI)
 • 7. Bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • 8. Umiejętność wykonywania analiz przestrzennych za pomocą programu Geographic Information Systems (GIS) lub chęć zdobycia takich umiejętności
 • 9. Zainteresowanie politykami miejskimi, w szczególności związanymi z transportem, ograniczaniem emisji z transportu
 • 10. Umiejętność pisania tekstów naukowych potwierdzona publikacjami w czasopismach międzynarodowych
 • 11. Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
 • 12. Znajomość miasta Poznań bądź chęć poznania tego miasta
 • 13. Znajomość języków polskiego i angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Zakres obowiązków

 • WP1: Zrozumienie wyborów mieszkańców dotyczących czasu pracy, wyboru miejsca zamieszkania i związanych z tym zachowań związanych z podróżowaniem, biorąc pod uwagę zmieniające się nawyki pracy w kontekście chińskim i europejskim.
 • WP2: Badanie wyboru środka transportu i czasu pracy mieszkańców z uwzględnieniem nowych usług transportowych
 • WP3: Ramy rozliczania i analizy emisji ruchu dla transportu mieszkańców
 • WP4: Projektowanie wydajnego i neutralnego dla klimatu wielomodowego systemu ruchu miejskiego z uwzględnieniem nowych usług transportowych i nawyków związanych z pracą
 • WP5: Opracowywanie i testowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla dla mobilności miejskiej opartego na mobilności jako usłudze (MaaS) w celu zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i emisji.
 • Stażysta podoktorski będzie w szczególności odpowiedzialny za współprojektowanie i organizację eksperymentu handlu emisjami dwutlenku węgla w Poznaniu oraz za analizę przeprowadzoną w ramach WP5. Post-doc będzie współautorem artykułów konferencyjnych, artykułów badawczych przesłanych do recenzowanych czasopism oraz policy briefs.

Oferujemy

 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • • Lista pięciu najważniejszych publikacji wraz z załączonymi plikami tekstów dwóch spośród nich
 • • List motywacyjny
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

Załączniki