Post-doc stanowisko badawcze

Uniwersytet SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:
Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna.

Polsko-niemiecki projekt PROSPECT finansowany przez NCN w ramach konkursu Beethoven dotyczy skutków udzielania wsparcia społecznego. Jego celem jest a) zdefiniowanie, operacjonalizacja i określenie warunków, w których udzielanie wsparcia jest korzystne z perspektywy osoby wspierającej oraz b) opracowanie teorii opisującej zmieniające się efekty zdrowotne udzielania wsparcia przez osoby z populacji ogólnej. Projekt obejmuje zarówno badania eksperymentalne, jak i badania podłużne oraz intensywnie podłużne w warunkach naturalnych.

Projekt finansowany przez NCN nr DEC-2020/39/G/HS6/02216

Post-doc
Warszawa
Instytut Psychologii

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie psychologii, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, w podmiocie innym niż Uniwersytet SWPS, oraz tytułu zawodowego magistra psychologii;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • Co najmniej zaawansowana znajomość języka polskiego;
 • Co najmniej średniozaawansowana wiedza z zakresu psychologii zdrowia lub psychologii społecznej, w szczególności w tematyce objętej projektem;
 • Co najmniej średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia badań ilościowych;
 • Systematyczność, rzetelność, terminowość i zaangażowanie;
 • Samodzielność, gotowość do rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, w tym organizowania oraz monitorowania pracy innych.

Mile widziane

 • Wiedza z zakresu metodologii, psychometrii i statystyki, w tym w zakresie pomiaru zmienności rytmu zatokowego (HRV) w kontekście badań psychologicznych;
 • Umiejętności obsługi wybranej platformy do prowadzenia badań online (np. Qualtrics) oraz w zakresie prowadzenia analiz statystycznych, w szczególności analiz danych podłużnych pozyskiwanych w warunkach naturalnych;
 • Doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie prac naukowych i wystąpień konferencyjnych;
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie prac w projektach naukowych.
 • Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, szczególnie kandydat powinien spełniać następujące kryteria: W czasie trwania stosunku pracy, postdoc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
 • W okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 • Wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 120 tys. zł rocznie.

Zakres obowiązków

 • Rekrutacja badanych, w tym uzyskiwanie świadomej zgody i prowadzenie rozmów wstępnych;
 • Przeprowadzanie pomiaru bazowego;
 • Nadzorowanie przebiegu badań intensywnych podłużnych, w tym kierowanie pracami asystentów badawczych;
 • Integracja baz danych i analizy wstępne;
 • Systematyczny przegląd literatury przedmiotu;
 • Udział w przygotowaniu publikacji i upowszechnianiu wyników.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na łączny okres 22 miesięcy;
 • Wynagrodzenie w wysokości 10 000 złotych brutto brutto miesięcznie;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • List motywacyjny uwzględniający wprost wymagania doświadczeniowe, wiedzowe i umiejętnościowe zawarte w ogłoszeniu;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia oraz tytułu zawodowego magistra psychologii.