Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie dr inż. Karoliny Jurkiewicz „Korelacje między strukturą supramolekularną, dynamiką molekularną, stabilnością fizyko-chemiczną i rozpuszczalnością w czystych farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) oraz systemachbinarnych API-substancja pomocnicza”
https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Jurkiewicz

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/3

Słowa kluczowe: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki farmaceutyczne, struktura amorficznych farmaceutyków

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (w dyscyplinie nauki fizyczne bądź nauki chemiczne) lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (w dyscyplinie inżynieria materiałowa) lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w dyscyplinie nauki farmaceutyczne) lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie fizyki fazy skondensowanej, w obszarze badań struktury atomowej/molekularnej materiałów krystalicznych i niekrystalicznych,
 • doświadczenie w zastosowaniu przynajmniej jednej z wymienionych technik badawczych do charakterystyki struktury materiałów na poziomie atomowym/molekularnym: dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronów, spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia Ramana, metoda funkcji rozkładu par, symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej/funkcjonału gęstości elektronowej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych/chemicznych/farmaceutycznych, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • autorstwo lub współautorstwo w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej pięciu publikacji w czasopismach z impact factor, dokumentujących doświadczenie w badaniach struktury atomowej/molekularnej materiałów,
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne staże naukowe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji naukowej oraz przygotowanie publikacji naukowych,
 • międzynarodowa aktywność badawcza,
 • udział w krajowym/międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez źródła zewnętrzne.
 • umiejętność pracy w międzynarodowym zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • samodzielność, dokładność, silna motywacja, kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem naukowym,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu strukturalnych badań synchrotronowych, przeprowadzanie pomiarów dyfrakcyjnych lub spektroskopowych pod wysokim ciśnieniem, obsługa diamentowych kowadeł lub dyfraktometru rentgenowskiego,
 • mile widziana będzie umiejętność przeprowadzania symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej w pakietach Gromacs, Lammps lub podobnych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w projekcie badawczym zatytułowanym "Korelacje między strukturą supramolekularną, dynamiką molekularną, stabilnością fizyko-chemiczną irozpuszczalnością w czystych farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) oraz systemachbinarnych API-substancja pomocnicza" pod kierownictwem dr inż. Karoliny Jurkiewicz
 • przygotowanie próbek amorficznych APIs,
 • przeprowadzanie laboratoryjnych i synchrotronowych badań strukturalnych układów APIs w różnych warunkach termodynamicznych,
 • analiza struktury między- i wewnątrzcząsteczkowej farmaceutyków metodami dyfrakcji rentgenowskiej, funkcji rozkładu par i symulacji komputerowych,
 • analiza korelacji pomiędzy strukturą badanych układów APIs a ich termodynamiką, dynamiką molekularną i stabilnością fizyczną,
 • przygotowywanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z warunkami projektu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie w wysokości 7.700,00 zł brutto miesięcznie (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji