Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN SONATA, pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dr Yaroslava Grosu,

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 55/2022/NA/WNST/ICh/pd/1

Słowa kluczowe: intruzja-ekstruzja, zwilżalność, tryboładowanie

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych lub inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej iż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum B2),
 • udokumentowany dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna/nauki fizyczne – opublikowany w czasopismach z wysokim współczynnikiem wpływu (IF),
 • preferowana tematyka badawcza obejmująca generatory triboelektryczne, nanopłyny, materiały nanoporowate, zwilżalność,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie badań, w szczególności na samodzielne rozpowszechnianie wyników badań w formie ustnej i pisemnej, samodzielnej redakcji manuskryptów publikacji naukowych oraz ustnej prezentacji wyników badań w języku angielskim.
 • doświadczenie w badaniach nanogeneratorów triboelektrycznych typu ciało stałe-ciecz,
 • doświadczenie w syntezie materiałów hybrydowych na potrzeby projektowania generatorów tryboelektrycznych,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej związanej z procesami wtłaczania-wyciskania (intruzji-ekstruzji),
 • doświadczenie w pomiarach kąta zwilżania,
 • doświadczenie w badaniach zjawisk w nanoskali, w szczególności zjawisk zwilżania,
 • samodzielność, umiejętności organizacyjne,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • kształcenie kadry naukowej oraz wspieranie w badaniach naukowych młodych naukowców, doktorantów/magistrantów,
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) oraz z liczbą punktów ministerialnych powyżej punktu odcięcia dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas nieobecności pracownika, w ramach projektu badawczego NCN SONATA pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanpgeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dr Yaroslava Grosu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7700 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji