Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8000-9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”, pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi [ https://silesian.academia.edu/EwaMacuraNnamdi]

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 2/2024/NA/WH/IL/p-d

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, migracje, literatura, kultura, Globalne Południe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo lub nauki o kulturze I religii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie literatury postkolonialnej i/lub kultur w języku angielskim i/lub francuskim oraz w zakresie postkolonialnych nauk humanistycznych o środowisku,
 • doskonała znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”, pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • realizacja zadań wynikających z planu badań projektu.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 36 miesięcy r , w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. Weathers of the Future: Displacement and Migration pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8986 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki